Helsingin seudulla sijaitsevista yliopistoista valmistui vajaa 5 200 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja noin 750 tohtorintutkinnon suorittanutta henkilöä vuonna 2019. Eniten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita valmistui humanistiselta ja taidealalta, heitä oli lähes neljännes kaikista maisteriksi valmistuneista. Tohtorintutkinnon suorittaneita oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla – joista valtaosa lääketieteen alalta – sekä tekniikan alalla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

Helsingin seudun yliopistoista vuosien 2013 – 2017 aikana valmistuneista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työllisten osuus vuonna 2017 oli 80 prosenttia. Työttöminä oli runsas viisi prosenttia valmistuneista. Kyseiset osuudet ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin muista Suomen yliopistoista valmistuneilla. Parhaiten Helsingin seudulla valmistuneista työllistyi terveys- ja hyvinvointialalla, kun puolestaan työttömien osuus oli korkein humanistisella ja taidealalla sekä luonnontieteissä. Terveys- ja hyvinvointialalla työttömiä ei ollut käytännössä lainkaan. Samoin ICT-alan työttömien osuus jäi alhaiseksi, alle kahden prosentin.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys on matalimmillaan ja työttömyys korkeimmillaan valmistumisvuonna. Valmistumiskohortista riippumatta työllisten osuus paranee reippaasti valmistumisvuodesta seuraavaan vuoteen ja pysyy sen jälkeen tasaisena seuraavat vuodet. Vastaavasti työttömien osuus tutkinnon suorittaneista laskee reippaasti tutkinnon suorittamista seuraavina vuosina. Työttömien osuudessa on havaittavissa enemmän kohorttikohtaista vaihtelua verrattuna työllisten osuuteen.

Tohtorin tutkinnon suorittaneet

Helsingin seudun yliopistoista vuosina 2013 – 2017 valmistuneiden tohtoreiden työllisten osuus vuonna 2017 oli 72 prosenttia, työttöminä oli 4,4 prosenttia ja maasta muuttaneita oli runsas 13 prosenttia.  Kun tarkistellaan vuosina 2013 – 2017 Helsingin seudulla tohtoriksi valmistuneiden työllisyystilannetta suhteutettuna Suomessa asuviin, parhain työllisyystilanne oli terveyden- ja hyvinvointialan tohtoreilla. Korkein työttömien osuus vuosina 2013 – 2017 tohtoriksi valmistuneilla on humanistisella ja taidealalla, luonnontieteissä sekä maa- ja metsätalousaloilla.

Helsingin seudun yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden työllisyydessä ei ole havaittavissa kohorttikohtaista vaihtelua. Työllisten osuus pysyy tasaisena valmistumisvuodesta seuraavat neljä vuotta eteenpäin. Puolestaan työttömien osuudessa on nähtävissä kohorttikohtaisia eroavaisuuksia. Kokonaisuudessaan tohtorikohorttien työttömien osuus valmistumisvuonna ja sitä seuraavina vuosina on pääsääntöisesti ollut korkeampi viime vuosina kuin aiemmin.