Työttömyysasteet vaihtelevat Eteläisen suurpiirin 10,3 prosentin ja Itäisen suurpiirin 19,1 prosentin välillä

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2020 lopussa 14,1 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 49 697 työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan. Työttömien määrä lisääntyi Helsingissä vuoden takaisesta 18 144 henkilöllä. Työttömien osuus työvoimasta, eli työttömyysaste, kasvoi 8,9 prosentista 14,1 prosenttiin.  Hurja lisäys johtuu pääosin koronaepidemiasta seuranneista talousvaikutuksista. Puolet työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja. Kokonaan vailla työsuhdetta olevia työttömiä oli noin 9 000 enemmän kuin ennen koronakriisiä. Vuonna 2019 työttömien määrä ja työttömyysaste olivat lähes samalla tasoilla kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin suurpiireissä Eteläisen suurpiirin 10,3 prosentin ja Itäisen suurpiirin 19,1 prosentin välillä. Työttömyysasteet kohosivat kaikkialla Helsingissä rajusti. Kasvu oli kovinta Itäisessä suurpiirissä (+ 6,1 %-yksikköä;  + 3 334 henkilöä) ja maltillisinta Läntisessä (+ 2 748 henkilöä) ja Pohjoisessa suurpiirissä (+ 980 henkilöä). Kummankin suurpiirin työttömyysaste kohosi 4,5 %-yksikköä vuoden takaisesta. Työttömyys iski koronakriisin myötä kovimmin nuoriin ja palvelualoilla työskenteleviin. Peruspiiritasolla työttömyysasteet vaihtelivat Jakomäen 24 prosentin ja Länsi-Pakilan 8,6 prosentin välillä.

Östersundomin suurpiirin työttömyysaste oli 9,8 prosenttia ja muutos vuodentakaiseen 4 %-yksikköä. Östersundomissa oli kaikkiaan 99 työtöntä, joten sen vertailu muihin suurpiireihin ei ole mielekästä. Muissa suurpiireissä työttömien määrän vaihtelivat Itäisen suurpiirin 4 728 ja Pohjoisen suurpiirin 1 163 välillä.

Nuorten työttömyys kasvoi määrällisesti eniten Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä 

Koronaepidemian työllisyysvaikutukset kohdistuivat kaikkein rajuimmin palvelualoihin, kuten matkailuun, ravitsemiseen, erikoiskauppaan sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alaan. Näillä aloilla työskentelee erityisen paljon nuoria. Osa nuorista jäi kokonaan työttömiksi, osa lomautettiin kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti ja monilla osa-aikatyötä tekevillä, kuten opiskelijoilla, työtunnit loppuivat tai vähenivät olennaisesti.

Nuorten työttömien määrä kaksinkertaistui vuonna 2020. Alle 30-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2020 lopussa 10 523 ja alle 25-vuotiaita 4 507. Koko kaupungin tasolla alle 30 -vuotiaiden nuorten työttömien määrä kohosi 89 prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä oli 4 945 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Alle 30-vuotiaiden työttömien määrät kohosivat kaikissa Helsingin suurpiireissä. Nuorten työttömien määrä kasvoi eniten Eteläisessä suurpiirissä (+1 042 henkilöä) ja Keskisessä suurpiirissä (+ 968 henkilöä) ja maltillisemmin Pohjoisessa suurpiirissä (+ 200 henkilö) ja Kaakkoisessa suurpiirissä (+ 402 henkilö). Muutokset myötäilivät alueiden asukkaiden ikärakennetta.

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli Helsingissä vuoden 2020 lopussa 13,9 (vuotta aiemmin 6,7 prosenttia). 25–29-vuotiaiden työttömyysaste nousi 11,9 prosenttiin ja kaikkien alle 30-vuotiaiden nuorten 12,7 prosenttiin. Kaikkiaan alle 30-vuotiaiden työttömyysaste kasvoi vuoden takaisesta 6 prosenttiyksikköä.

 

 

Suurpiiritasolla korkein työttömyysaste alle 30-vuotiailla helsinkiläisillä oli Itäisessä suurpiirissä, 18 prosenttia (ed. vuosi 10,3 %) ja matalin Eteläisessä suurpiirissä, 8,9 prosenttia (ed. vuosi 3,2 %). Peruspiiritasolla nuorten työttömyysaste vaihtelee Lauttasaaren 7,7 prosentin ja Mellunkylän 20,2 prosentin välillä. Kasvu oli suhteellisesti kovinta matalien työttömyysasteiden alueilla, mutta määrällisesti erittäin kovaa ennestään korkeiden työttömyysasteiden peruspiireissä. Tavanomaisessa suhdannetilanteessa työttömyys on ollut nuorilla miehillä naisia selvästi yleisempää. Koronakriisi iski erityisesti naisvaltaisiin palvelualoihin. Alle 30-vuotiaita naisia oli vuoden 2020 lopussa 108 prosenttia ja miehiä 74 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten miesten työttömyysaste oli kuitenkin edelleen korkeampi kuin nuorten naisten. Vuoden 2020 lopussa alle 30-vuotiaiden miesten työttömyysaste Helsingissä oli prosenttia 14,8 (ed. vuonna 8,2 %) ja naisten 11 prosenttia (ed. vuonna 5,1 %)

Pitkäaikaistyöttömyys yleistyi nuoremmissa ikäryhmissä

Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, määrä kasvoi vauhdilla vuoteen 2016 saakka. Vuonna 2017 käynnistyneiden määräaikaishaastatteluiden seurauksena TE-toimiston asiakasrekisteristä poistettiin työttömän statuksella olleita henkilöitä, jotka eivät tosiasiassa enää olleet työttömiä työnhakijoita. Vuosina 2017-2018 pitkäaikaistyöttömyys väheni reippaasti. Osin muutos oli seurausta TE-toimiston asiakasrekisterin tietojen ajantasaistamisesta, ja toki myös hyvä talous- ja työllisyystilanne yhdessä työllisyyden hoidon kanssa vaikuttavat asiaan. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli kuitenkin ehtinyt kasvaa suureksi vuosikymmenen alkuun verrattuna. Vuonna 2019 pitkäaikaistyöttömiksi luokiteltuja henkilöitä oli Helsingissä 10 450, eli lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2020 lopussa Helsingissä oli 14 668 pitkäaikaistyötöntä, mikä oli 4 200 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys vuoden takaisesta oli 40 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on kiihtynyt vuonna 2021, kun koronakriisin aikana työttömäksi joutuneiden työttömyysjaksot ovat venyneet yli vuoden mittaiseksi.

Pitkäaikaistyöttömien määrät kasvoivat edellisvuodesta suhteellisesti eniten Keskisessä, Koillisessa ja Pohjoisessa suurpiirissä. Määrällisesti kasvu oli kovinta Itäisessä suupiirissä.

Pitkäaikaistyöttömyys on yleisempää kokeneemmilla työnhakijoilla. Vuonna 2020 kaikista pitkäaikaistyöttömistä puolet oli yli 50-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 000. Yli 55-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 200, mikä oli 36 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä. Koronakriisin myötä pitkäaikaistyöttömyys yleistyi nuoremmissa ikäryhmissä suhteellisesti vanhempia enemmän. Alle 30 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 85 prosenttia vuoden takaisesta ja yli 55 -vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli 34 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Aineisto

Helsingin kaupunginkanslian tilaama Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta joulukuun lopun 2019 tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2020 lopun tilanteesta (työttömät).

Myös aiempien vuosien työttömien määrissä on tässä julkaisussa käytetty vastaavaa aineistoa. Sen sijaan työttömyysaste on aiempien vuosien kohdalla poimittu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tiedoista, jossa työvoima ja työttömät ovat saman vuoden rekisteritietoja.

Lopulliset työvoimatiedot ilmestyvät Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitilastoissa parin vuoden viiveellä ja niiden tiedot saattavat poiketa hieman tämän julkaisun ennakkotiedoista.
 

UUSI Vuoden 2020 tilastotiedot peruspiiritasolla  HKI Työttömyystaulukot 2020.xlsx  UUSI Työttömyysasteet kartalla Helsingin työttömyysaste 2020 kartat.pptx

Vuoden 2019 tilastotiedot peruspiiritasolla    HKI Työttömyystaulukot 2019.xlsx 
Vuosien 2019 ja 2020 tiedoista ei ole erillistä julkaisua. 

Julkaisu: Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa 

Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2017 lopussa

Julkaisu: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2016 lopussa

Julkaisu Helsingin työttömyys alueittain vuoden 2015 lopussa