Työpaikkamäärän kehitys Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Helsingissä oli 434 400 työpaikkaa vuonna 2018 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työpaikkamäärä kasvoi 1,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko pääkaupunkiseudun työpaikkamäärä oli 696 800 ja koko Helsingin seudulla työssä käyvien määrä oli 800 100. Kaikista maan työpaikoista 17 prosenttia sijaitsi maan pääkaupungissa. Pääkaupunkiseudun osuus kaikista työpaikoista oli 27 prosenttia ja koko Helsingin seudun osuus 32 prosenttia. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa ajantasaista tietoa työpaikkojen määrän kehityksestä. Se perustuu otosaineistoon ja on Helsingin osalta karkeasti suuntaa-antava.

Tilastokeskuksen rekisteripohjainen työssäkäyntitilasto antaa luotettavan kuvan työpaikkamäärien muutoksista kuntatasolla. Tämä aineisto valmistuu kahden vuoden viiveellä. Tällä hetkellä tuoreimmat tilastotiedot ovat vuoden 2017 lopusta.

Tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta saadaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja työvoimatutkimuksesta. Näiden kahden lähteen tiedot poikkeavat toisistaan keruutavasta ja työllisten päättelystä johtuen jonkin verran. Muun muassa työllisten määrä on työvoimatutkimuksessa joitakin prosentteja suurempi.

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Tilaston viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko.
Lue lisää Työssäkäyntitilastosta https://www.stat.fi/meta/til/tyokay.html

Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta. Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta kahdesti vuodessa satunnaisesti poimittuun otokseen. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä ja tiedot kerätään tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla. Pääkaupunkiseudun kunnilla on työvoimatutkimuksesta erillistilaus, jossa tiedot ovat suuntaa-antavia pienen otoskoon vuoksi. Tiedot kuvaavat vuosineljänneksien keskiarvoja. Helsingin kohdalla otos on n. 3 000 vuosineljänneksessä.
Lue lisää Työvoimatutkimuksesta https://www.stat.fi/meta/til/tyti.html