Helsingin suurimmat työllistäjät

Hallinto- ja tukipalvelut nousivat toimialana vuonna 2016 Helsingin suurimmaksi työllistäjäksi kaupan toimialan sijaan ja se jatkaa edelleen kasvuaan. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yritykset työllistivät 16 prosenttia yrityssektorilla työskentelevistä Helsingissä, informaatio- ja viestintäala 15 prosenttia sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 12 prosenttia.  

Helsingin toimialarakenne on hyvin palveluvaltainen. Kaupungin työpaikoista 11 prosenttia oli jalostuksessa, 63 prosenttia kaupan ja muiden markkinapalvelujen toimialoilla sekä 26 prosenttia julkisissa palveluissa vuonna 2018.

Toimialarakenteen vertailu koko maahan ja muihin pääkaupunkiseudun kuntiin

Jos verrataan Helsingin toimialarakennetta koko maahan, voidaan ensinnäkin nähdä, että markkinapalvelualojen osuudet ovat Helsingissä huomattavasti suurempia kuin koko maassa. Toiseksi jalostuksen osuus on Helsingissä huomattavasti koko maata pienempi. Alkutuotannon osuus on koko maan työpaikoista neljä prosenttia, sen sijaan Helsingissä alkutuotannon työpaikkamäärä on lähes olematon. Helsingin työmarkkinat ovat osaamisintensiivisemmät verrattuna koko maahan. Osuudet eivät juurikaan ole muuttuneet verrattaessa vuoden 2018 tilannetta vuoteen 2008.

Kun verrataan pääkaupungin toimialarakennetta naapurikaupunkeihin Espooseen ja Vantaaseen havaitaan, että teollisuuden, energia- ja vesihuollon sekä rakentamisen yhteinen osuus kokonaistyöpaikkamäärästä nousi naapureissa huomattavasti korkeammaksi kuin Helsingissä, Vantaalla jopa yli koko maan keskiarvon. Helsingin työpaikoista vain joka kymmenes (11 prosenttia) oli jalostusaloilla. Vantaalla edellä mainittujen toimialojen osuus laski 18 prosenttiin ja Espoossakin 15 prosenttiin.

Vaikka markkinapalvelujen yhteinen osuus on näissä kolmessa pääkaupunkiseudun kunnassa korkea (45–51 prosenttia), niin toimialoittaiset erot olivat huomattavat. Vantaan asema kauppakaupunkina on vahvistunut, mutta myös Espoo profiloituu lievästi Helsinkiä voimakkaammin kauppakaupungiksi. Vantaalla logistiikkaan liittyvät toimialat nousevat korostetusti esiin. informaatio- ja viestintäalan, taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä koulutuksen työpaikat pääkaupunkiseudulla ovat keskittyneet Helsinkiin ja Espooseen. Helsinki on rahoitusalan keskittymä. Ammatillisten, tieteellisten ja teknisten alojen osuus työpaikoista on Helsingissä ja Espoossa kaksinkertainen verrattuna Vantaaseen. Helsingin rooli maan pääkaupunkina näkyy selvästi julkisen hallinnon korkeana työpaikkaosuutena.