Nuorten työttömyystilanne

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2015 syksyllä, ja suuntaus on pysynyt samana vuoden 2019 puoliväliin saakka.  Vuoden 2018 lopussa tässä ikäryhmässä työttömien määrä oli 16 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 lopussa alle 25-vuotiaita nuoria oli työttöminä työnhakijoina yhteensä 2 370, heistä alle 20-vuotiaita oli 400.

25–29-vuotiaiden työttömien määrän kasvu taittui syksyllä 2016, vuotta myöhemmin kuin nuoremmalla ikäluokalla. Vuoden 2018 lopussa 25–29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä 3 590, mikä oli 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tässä ikäryhmässä moni on jo kouluttautunut ammattiin, ja he omaavat täten soveltuvat valmiudet astua työmarkkinoille. Vuonna 2019 nuorten työttömien määrän väheneminen on jatkunut edelleen voimakkaana. 

TEM:n aineistosta laskettu työttömyysaste helsinkiläisille alle 25-vuotiaille oli vuoden 2018 lopussa 6,8 prosenttia. 25–29-vuotiaiden  työttömyysaste oli 7,0 prosenttia ja alle 30-vuotiaiden työttömyysaste oli 6,9 prosenttia. Nuorten työttömyysasteet laskivat reilulla prosenttiyksiköllä vuoden takaisesta. Ikäryhmittäisen työttömyysasteen laskemisessa käytetty työvoiman määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tieto vuoden 2017 lopusta. Työttömien määrä on TEM:n tietojen vuoden 2018 joulukuun luku. Työttömyysasteet ovat täten ennakkotietoja. 

Alle 30-vuotiaista työttömistä lähes kaksi viidestä kuului ammatteihin luokittelemattomien ryhmään.  Tähän ryhmään lasketaan mukaan henkilöt, joilla ei ole edellistä ammattia tai ammatillista koulutuista sekä osa vastavalmistuneista, jotka tulevat ensi kertaa työmarkkinoille. Viidenosa nuorista työttömistä kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmään, 16 prosenttia kuului palvelu- ja myyntityöntekijöihin ja 11 prosenttia rakennusalan työntekijöihin.

Alle 30-vuotiaista työttömistä joka kymmenes oli pitkäaikaistyötön. Vuoden 2018 lopussa Helsingissä oli lähes 6 000 alle 30-vuotiasta työtöntä ja heistä 636:lla työttömyys oli pitkittynyt yli vuoden kestoiseksi. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys yleistyi rajusti vuosina 2014–2016. Vuonna 2017 tapahtui voimakas käänne, ja vuoden 2017 lopussa alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli yli 50 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2018 nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni noin 100 henkilöllä, mikä oli 13 prosenttia vuoden 2017 tasosta.

Pudotus johtuu sekä nuorten paremmasta työllistymisestä ja koulutukseen hakeutumisesta että TE-hallinnon ja Helsingin kaupungin nuorille suunnatuista Ohjaamon kaltaisista tuetuista palveluista. Tämän lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden nopeaa alenemista selittää osittain se, että työnvälitysrekisteriä ajantasaistettiin vuonna 2017. Työttömien määräaikaishaastatteluiden myötä selvisi, että osa pitkäaikaistyöttömistä ei enää kuulunut työttömiin työnhakijoihin, mutta oli jäänyt silti rekisteriin työttömän statuksella. Nuorten kohdalla pitkäaikaistyöttömiksi ovat päätyneet erityisesti ammattiryhmiin luokittelemattomat, eli henkilöt joilla ei ole aiempaa ammattia tai ammatillista koulutusta.

Koulutustaustan mukaan tarkasteltuna alle 30-vuotiaista työttömistä reilulla neljäsosalla on vain perusasteen tutkinto, lähes puolella keskiasteen tutkinto, 12 prosentilla alemman ja 6 prosentilla ylemmän korkeakouluasteen tutkinto. 8 prosentilla koulutusaste on tuntematon, tällöin kyseessä on ulkomaalaistaustainen nuori.