Helsingin työpaikkojen ammattirakenteessa korostuu korkea osaamistaso

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Vuonna 2016 he muodostivat noin puolet kaikista Helsingissä työssäkäyvistä. Joka neljännen maan erityisasiantuntijan ja joka viidennen asiantuntijan työpaikka löytyi Helsingistä. Jos erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus työpaikoista oli erittäin korkea, niin rakennus- ja korjaustyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden yhteinen osuus puolestaan jäi sangen alhaiseksi, alle kymmenen prosentin. Em. ammattiryhmien työpaikoista vain seitsemän prosenttia sijaitsi Helsingissä.

Ammattiryhmien osuudet työpaikoista vaihtelevat suuresti toimialojen välillä. Vuonna 2016 koulutusaloilla erityisasiantuntijoiden osuus oli 75 prosenttia. Rahoitusalalla noin kolmasosa oli erityisasiantuntijoita, mutta myös toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä työskenteleviä oli paljon, noin 31 prosenttia. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus oli suurin majoitus- ja ravitsemispalveluissa eli 69 prosenttia.

Lukumääräisesti pääkaupungin suurimpia työllistäjiä ovat palvelualat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja täällä työssäkäyvistä. Suurimmiksi ammattiryhmiksi nousivat myyjät ja kauppiaat. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat myynti- ja ostoagentit, hallinnon erityisasiantuntijat sekä lähihoitajat ja muut terveydenhuollon työntekijät.

Naisvaltaisimmat alat olivat sairaanhoitajat ja lastenhoitotyöntekijät. Miesvaltaisimmat ammattiryhmät olivat rakennustyöntekijät ja raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat.

Lisää Helsingin ammateista Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä -julkaisussa ja Ammattilaisten Helsinki -julkaisussa.

Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa Helsingissä vauhdilla

Huolimatta verraten matalasta työllisyysasteesta, ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä kasvaa vauhdilla Helsingissä. Vuoden 2016 lopussa Helsingissä oli 35 257 ulkomaalaistaustaista työllistä. Vuonna 2010 ulkomaalaistaustaisten osuus kaikista helsinkiläisistä työllistä oli seitsemän prosenttia ja vuonna 2016 se oli noussut 12 prosenttiin. Eniten ulkomaalaistaustaisia helsinkiläisiä työskenteli palvelu- ja myyntityöntekijöinä.

Helsingissä on joitakin aloja, joissa ulkomaalaistaustaisen työvoiman osuus on merkittävän suuri. Vuonna 2016 toimisto- ja laitossiivoojista yli puolet, ja linja-auton- ja raitiovaununkuljettajista hieman vajaa puolet oli ulkomaalaistaustaisia. Lisäksi ravintolanjohtajista, talonrakentajista, muista rakennustyöntekijöistä, maa- ja vesirakentamisen avustavista työntekijöistä, siivoustyön esimiehistä, sekä kääntäjistä ja tulkeista ulkomaalaistaustaisia oli yli kolmasosa kaikista työntekijöistä. Etenkin ulkomaalaistaustaisia siivoojia, talonrakentajia ja ravintola- ja suurtalouskokkeja oli määrällisestikin paljon.

Lisää ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanteesta ja ammateista Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -verkkosivuilla.