Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä 2017

Linkki julkaisuun 

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja koko Helsingin seudulla kolmella prosentilla vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Helsingin työpaikkamäärä kasvoi kahdella prosentilla. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli lähes neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Helsingin seudulla työpaikkamäärän lisäys oli kolme prosenttia.  Nämä työmarkkinoita kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat luonteeltaan suuntaa antavia, etenkin Helsingin tiedoissa voi olla suurta satunnaisvaihtelua. 

Työpaikkamäärä  kasvaa vauhdikkaimmin rakentamisen toimialalla

Vuonna 2017 Helsingissä oli 426 500 työpaikkaa, mikä oli prosentin enemmän kuin vuonna 2016. Työpaikkamäärät kasvoivat Helsingissä nopeimmin rakentamisen, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan, teollisuuden, majoitus- ja ravitsemisalan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla. Sen sijaan muu palvelutoiminta, kaupan ala, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä informaatio ja viestintä menettivät työpaikkoja.  

Konkurssien määrä pieneni viidenneksellä

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni Helsingissä  Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 aikana 19 prosenttia vuoden takaisesta.  Yhteensä konkurssiin haettuja yrityksiä on ollut vuoden 2017 tammi-joulukuussa 359. Henkilökuntaa näissä yrityksissä oli kaikkiaan 2 338, mikä oli 40 prosent-tia vähemmän kuin vuosi sitten.  

Konkurssien määrä aleni kaikilla aloilla.  Suurin vähennys toteutui muiden palveluiden päätoimialalla. Helsingissä alalla pantiin vireille 153 konkurssia, mikä on 22 konkurssia vähemmän kuin edellisvuonna. Tähän päätoimialaan kuuluu useita Helsingin elinkeinorakenteella merkittäviä aloja: mm. informaatio- ja viestintä, rahoitus- ja vakuutus, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminta.

Avoimia työpaikkoja rakennuksilla, ravintoloissa ja myyntityössä

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä joulukuun lopussa 6 120, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Pääkaupunkiseudulla ja koko maan tasolla kasvua kertyi noin 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla oli vuoden lopussa lähes 9 900 avointa työpaikkaa. Suurin työvoiman kysyntä kohdistui rakennustyöntekijöihin, myyntialaan, ravintola-alaan sekä rahdinkäsittelijöihin ja varastotyöntekijöihin. Myös tekniikan ja systeemityön erityisasiantuntijoille oli työpaikkoja reilusti tarjolla. Kaikki avoimet työpaikat eivät suinkaan näy TE-hallinnon järjestelmissä, esimerkiksi suuri osa it-alan rekrytoinneista tapahtuu muuta kautta.

Työttömien määrä aleni eniten korkeimmin koulutetuilla

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2017 joulukuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 10,5 prosenttia, mikä oli 1,9 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien määrä on alentunut vauhdilla vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 lopussa Helsingissä oli 35 473 työtöntä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä aleni 15 prosentilla ja Vantaalla pudotus oli 16 prosenttia vuoden takaisesta.  Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 10 prosenttia, Helsingin seudulla 9,6 prosenttia ja koko maassa 11,2 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä reilu 2 800 ja 25–29-vuotiaita työttömiä lähes 4 000.  Yhteensä alle 30-vuotiaiden työttömien määrä aleni lähes viidenneksellä vuoden takaisesta.  25–49-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 15 prosentilla ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 11 prosentilla vuoden takaisesta.

Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä aleni Helsingissä 13 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus on viidesosa kaikista Helsingin työttömistä.

Lähes neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 38 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 30 prosenttia kaikista työttömistä. Koulutusaste jää kahdeksalla prosentilla työttömistä tuntemattomaksi.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrät alenivat kaikilla koulutustasoilla. Suhteellisesti eniten supistuivat tutkijakoulutuksen (22 %) ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden (19 %) työttömien määrät. Määrällisesti eniten laski keskiasteen suorittaneiden työttömien määrä, 2 300 henkilöllä.  Perusasteen tutkinnon suorittaneiden määrä pieneni 10 prosentilla.

Helsinkiläisten työttömien ammattien kirjo on laaja. Johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus helsinkiläisistä työttömistä on 36 prosenttia.  Viidesosa työttömistä kuuluu ammatteihin luokittelemattomien ryhmään, jossa ovat mukana ilman koulusta, ammattia ja työkokemusta olevat nuoret. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä on työttömistä 15 prosenttia ja rakennusalan ammattilaisia joka kymmenes. 

Yli 5 vuotta työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen

Työttömien määrä alenee epätasaisesti riippuen työttömyyden kestosta. Kaikkein työttömien kohdalla pudotus vuoden takaisesta oli 14 prosenttia, mutta alle vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden työttömien määrä aleni vain kolmella prosentilla. Nuorimmissa ikäryhmissä pudotus oli keskiarvoa suurempaa. Sen sijaan 40–44-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden kohdalla alle vuoden työttömänä olleiden määrä jopa kasvoi vuoden takaisesta. 

Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, määrät alenivat kaikilla ikäryhmillä. Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2017 joulukuussa Helsingissä vajaat 5 200 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten, määrä aleni 29 prosentilla.

Määrällisesti pitkäaikaistyöttömyys väheni eniten 30–34 -vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä.  Vanhimmassa ikäryhmässä pudotus johtuu pitkälti työttömien siirtymisestä eläkkeelle. Vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä laskee nyt vauhdilla, on heidän osuutensa kaikista työttömistä edelleen korkea, joulukuussa se oli 36 prosenttia. Työnvälitysrekisterin tietoja on ajantasaistettu työttömien määräaikaishaastatteluiden myötä, ja sieltä on poistettu henkilöitä, jotka eivät enää ole olleet työttöminä työnhakijoina. Osa pitkäaikaistyöttömien määrän rivakasta vähenemisestä johtuu rekisterin päivityksestä. Toki määräaikaishaastatteluilla on myös merkitystä pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä.

Kaikkiaan Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa 12 600 pitkäaikaistyötöntä. Työttömyyden keston mukaan tarkasteluna 2–3 vuotta työttömänä olleiden määrä pieneni kolmanneksella ja 3–4 vuotta työttömänä olleiden määrä aleni reilun viidenneksen. Sen sijaan 4–5 vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi edelleen viisi prosenttia ja yli 5 vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi 11 prosenttia vuoden takaisesta.