Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 3. vuosineljänneksellä 2017   

Linkki julkaisuun

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla kasvua kertyi 0,4 prosenttia vuoden takaisesta. Helsingissä sijaitsevien työpaikkojen määrä sen sijaan väheni 0,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla työpaikkamäärä säilyi ennallaan.  Vuoden 2017 kolmen vuosineljänneksen (tammi-syykuu) keskiarvolla tarkasteltuna Helsingin työpaikkamäärä on prosentin korkeampi kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Nämä työmarkkinoita kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat luonteeltaan suuntaa antavia, etenkin Helsingin tietoissa voi olla suurta satunnaisvaihtelua. 

Yrityksillä menee edellisvuotta paremmin

Konkurssien määrä pieneni neljänneksellä

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni Helsingissä   Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana 25 prosenttia vuoden takaisesta.  Yhteensä konkurssiin haettuja yrityksiä on ollut vuoden 2017 alusta saakka 276. Henkilökuntaa näissä yrityksissä oli kaikkiaan 1 726, mikä oli 41 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. 

Konkurssien määrä aleni kaikilla aloilla ja suurin vähennys toteutui muiden palveluiden päätoimialalla. Helsingissä alalla pantiin vireille 118 konkurssia, mikä on 31 konkurssia vähemmän kuin edellisvuonna. Tähän päätoimialaan kuuluu useita Helsingin elinkeinorakenteella merkittäviä aloja: mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminta.

Aloittaneita yrityksiä eniten liike-elämän konsultoinnissa

Helsingissä aloitti toimintansa 1 396 uutta yritystä vuoden 2017 toisella neljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 5,3 prosenttia verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,4 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 348 uutta yritystä eli neljännes kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Suurin osa näistä yrityksistä tarjosi palveluita liike-elämän konsultoinnissa.  Informaation ja viestinnän alalla aloitti 145 yritystä ja kaupan toimialalla 146 uutta yritystä. 

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloittaneita yrityksiä oli Helsingissä 1 633. Toimintansa lopettaneita yrityksiä oli tuolloin 1 136. Reilu viidesosa lopettaneista yrityksistä kuului ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialaan. Kaupan alalla lopetti 189 yritystä ja informaation ja viestinnän alalla lopettaneita yrityksiä oli 110.

Pääkaupunkiseudulla lähes 12 300 avointa työpaikkaa

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa 8 200, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Koko maan tasolla kasvua kertyi 16 prosenttia. Yhteensä pääkaupunkiseudulla oli syyskuun lopussa lähes      12 300 avointa työpaikkaa. Suurin kysyntä kohdistui muihin toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöihin, joille oli tarjolla kausiluontoisia tehtäviä.  Tämän lisäksi Helsingissä oli töitä eniten siivoojille sekä rakennustyöntekijöille. Vantaalla avoimia paikkoja oli runsaslukuisimmin rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille sekä myyjille. Espoossa haettiin eniten myyjiä sekä lähi- ja kodinhoitajia.

Työttömien määrä laskee, mutta yli 50-vuotiailla rinnasteinen pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 

Työttömistä reilu kolmannes on korkeasti koulutettuja

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2017 syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 10,6 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien määrä on alentunut vauhdilla vuoden 2017 aikana. Vuoden 2017 syyskuussa Helsingissä oli 35 854 työtöntä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä aleni niin ikään 13 prosentilla ja Vantaalla pudotus oli 15 prosenttia vuoden takaisesta.  Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 10 prosenttia, Helsingin seudulla 9,5 prosenttia ja koko maassa 10,5 prosenttia.

Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä aleni Helsingissä 12 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus on viidesosa kaikista Helsingin työttömistä.

Lähes neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 37 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 32 prosenttia kaikista työttömistä. Koulutusaste jää kahdeksalla prosentilla työttömistä tuntemattomaksi.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrät alenivat kaikilla koulutustasoilla. Suhteellisesti suurimmat pudotukset koettiin korkeimman ja matalimman koulutustaustan omaavilla; tutkijakoulutuksen suorittaneiden työttömien määrä aleni 16 prosenttia ja vain perusasteen koulutuksen suorittaneiden 15 prosenttia. Määrällisesti eniten laski keskiasteen suorittaneiden työttömien määrä, 2 200 henkilöllä ja perusasteen tutkinnon suorittaneiden määrä, 1 440 henkilöllä. Tutkijakoulutuksen hankkineiden työttömien määrä väheni 80 henkilöllä.

 

Johtajien, erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus helsinkiläisistä työttömistä on 36 prosenttia.  Viidesosa työttömistä kuuluu ammatteihin luokittelemattomien ryhmään, jossa ovat mukana ilman koulusta, ammattia ja työkokemusta olevat nuoret. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä on työttömistä 15 prosenttia ja rakennusalan ammattilaisia joka kymmenes.

 

Nuorten työttömyys vähenee vauhdikkaasti 

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä lähes 2 600 ja 25–29-vuotiaita työttömiä 4 000.  Yhteensä alle 30-vuotiaiden työttömien määrä aleni 23 prosentilla vuoden takaisesta.  25–49-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 13 prosentilla ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä 11 prosentilla vuoden takaisesta.

Alle vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden helsinkiläisten määrä aleni kaikkiaan kahdeksalla prosentilla vuoden 2017 syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Nuoremmissa ikäryhmissä alle vuoden työttömänä olleiden määrät alenivat, mutta yli 50-vuotiaiden kohdalla työttömiä oli reilu kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Ikääntyneimmillä työttömillä kasvu oli vieläkin suurempaa, lisäksi myös 40–44-vuotiaidenkin kohdalla alle vuoden työttömänä olleita oli hieman edellisvuotta enemmän.

Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, määrät alenivat kaikilla ikäryhmillä. Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2017 syyskuussa Helsingissä 21 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.  

Määrällisesti pitkäaikaistyöttömyys väheni eniten yli 60-vuotiailla. Tämä johtunee pitkälti työttömien siirtymisestä eläkkeelle. Vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä laskee nyt vauhdilla, on heidän osuutensa kaikista työttömistä edelleen korkea, syyskuussa se oli 41 prosenttia. Alle 30-vuotiailla osuus oli 15 prosenttia ja yli 55-vuotiaista lähes kaksi kolmesta kuuluu pitkäaikaistyöttömiin. Kaikkiaan Helsingissä oli syyskuussa 14 800 pitkäaikaistyötöntä. Pitkäaikaistyöttömyyden myönteisestä kehityksestä huolimatta hyvin pitkään työttömänä olleiden (yli 4 v.) määrä kasvoi edelleen vuoden takaisesta viidellä prosentilla.

Vaikeasti työllistyvien määrä kasvoi voimakkaasti yli 50-vuotiailla

Työttömyysjaksot voivat uusiutua määräaikaisen työllistymisen, koulutusjakson tai tilapäisen työvoiman ulkopuolelle siirtymisen jälkeen. Vaikeasti työllistyviin työnhakijoihin  lasketaan pitkäaikaistyöttömien lisäksi rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, eli henkilöt, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttöminä.  Lisäksi vaikeasti työllistyviin lasketaan mukaan henkilöt, jotka ovat osallistuneet työvoimapalveluihin ja jäänet sen jälkeen työttömiksi tai siirtyneet seuraavaan palveluun .  

Kaikkiaan Helsingissä oli syyskuun lopussa lähes 24 000 vaikeasti työllistyvää henkilöä. Tämä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pudotus selittyy pitkäaikaistyöttömyyden vähentymiselle. Sen sijaa rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien ja palveluilta palveluille päätyneiden määrät kasvoivat vuoden takaisesta 15 prosentilla.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli vuoden yhtä jaksoisesti työttömänä olleiden määrät alenivat kaiken ikäisillä. Rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien kohdalla tilanne on toinen; alle 25-vuotiaiden määrä aleni, mutta 25–49-vuotiaiden määrä kasvoi syyskuussa vuoden takaisesta yhdeksällä prosentilla ja yli 50-vuotiaiden jopa yli 50 prosentilla. Yli 50-vuotiaiden kohdalla myös palveluilta työttömäksi ja palveluilta toiseen siirtyvien määrät kasvoivat viidenneksellä vuoden takaisesta.