Helsingissä tai sen seudulla sijaitsevista oppilaitoksista valmistuneiden sijoittuminen tutkinnon suorittamisen jälkeen on noudattanut 2000-luvulla melko samansuuntaista trendiä oppiasteesta riippumatta. Kaikilla koulutusasteilla vastavalmistuneiden työttömien osuus kasvoi 2010-luvun ajan vuoteen 2016 asti, ja osuus kääntyi laskuun vuonna 2017. Laskusuuntainen kehitys valmistuneiden työttömyydessä jatkui pääosin myös vuonna 2019. Silti vastavalmistuneiden työttömyys on yhä yleisempää nyt kuin 2000-luvun alkupuolella. Samanlainen päinvastainen suuntaus on nähtävissä työllisten osuudessa. Työllisten osuus vuotta aiemmin tutkintoon valmistuneista laski tasaisesti koko 2010-luvun ajan, kunnes lasku taittui vuonna 2017. 

Ammatillisen perustutkinnon Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneiden työllistyminen heikkeni 2010-luvulla enemmän kuin muilta koulutusasteilta valmistuneiden ja työttömien osuus on ollut korkein koko 2000-luvun verrattuna muihin koulutusasteisiin. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden työllistyminen valmistumisen jälkeen ei ole 2010-luvulla heikentynyt yhtä paljon kuin perustutkinnon suorittaneiden. 

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden työttömyys ollut samalla tasolla kuin yliopistosta valmistuneiden. Ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneet ovat kuitenkin työllisenä selvästi useammin vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen kuin yliopistokoulutuksesta valmistuneet. Helsingin seudun ammattikorkeakouluista vastavalmistuneiden työllisyys oli heikoin vuosina 2014–2016, mutta tämän jälkeen työllisyys on kääntynyt kasvuun. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuosi valmistumisen jälkeen on hieman parempi kuin muilla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla tai yliopistosta ylempään korkeakoulututkintoon valmistuneilla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorin tutkinnon Helsingin seudun yliopistoissa suorittaneiden työllisyyden lasku taittui vuonna 2015 eli vuotta aiemmin, kuin ammatillisen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys, ja on ollut hienoisessa kasvussa tämän jälkeen. Etenkin vasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys näyttää parantuneen. Tohtorin tutkinnon suorittaneista noin joka kymmenes on muuttanut maasta vuoden kuluttua valmistumisesta, mikä selittää osin tohtoriksi valmistuneiden matalampaa työllisyysastetta. Tohtoreiden maastamuutto on tosin ollut viime vuosina vähenemään päin.