Työllisyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä 2018 Linkki julkaisuun


Työllisyyskehitys myötätuulessa

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä kahdella prosentilla ja pääkaupunkiseudulla kolmella prosentilla vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuotta aiempaan. Helsingissä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 72,5 prosenttia, mikä oli lähes prosenttiyksikön korkeampi kuin vuosi sitten. Helsingin seudulla työllisyysaste kohosi 73,5 prosenttiin ja koko maan tasolla työllisyysaste oli vuoden 2018 tammi-maaliskuussa 69,7 prosenttia. 

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin työpaikkamäärä oli 430 600, mikä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän ja työpaikkoja kaikkiaan 687 500. Nämä työmarkkinoita kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat luonteeltaan suuntaa antavia, etenkin Helsingin tiedoissa voi olla suurta satunnaisvaihtelua. 

Konkurssien määrä kasvoi tietojärjestelmämuutoksen seurauksena

Helsingissä pantiin vireille 132 konkurssia vuoden 2018 tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 52 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 596, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tilastokeskuksen mukaan ero vireille pantujen konkurssien määrässä vuoden 2018 alkupuolella on suuri. Tämä johtui osin verohallinnon vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamasta tietojärjestelmämuutoksesta, jonka seurauksena verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä väheni marraskuusta 2016 lähtien. Tietojärjestelmämuutos vaikutti konkurssihakemusten määrään vielä alkuvuodesta 2017.

Konkurssien määrä kasvoi lähinnä muiden palveluiden päätoimialalla. Helsingissä alalla pantiin vireille 62 konkurssia, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Tähän päätoimialaan kuuluu useita Helsingin elinkeinorakenteella merkittäviä aloja: mm. informaatio- ja viestintä, rahoitus- ja vakuutus, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminta. 

Työvoimapulaa useissa ammateissa

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä maaliskuun lopussa lähes 10 100, mikä oli 38 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Pääkaupunkiseudun tasolla kasvua kertyi 30 prosenttia ja koko maan tasolla 16 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla oli tarjolla lähes 15 500 avointa työpaikkaa. Helsingissä työvoiman kysyntä kohdistuu erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöihin, siivousalan työntekijöihin, rakennusalan ammattilaisiin, liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoihin, kuljetusalan työntekijöihin sekä hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöihin. Myös erityisasiantuntijoille on auennut aiempaa enemmän työpaikkoja. Kaikki avoimet työpaikat eivät suinkaan näy TE-hallinnon järjestelmis-sä, esimerkiksi suuri osa it-alan rekrytoinneista tapahtuu muuta kautta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman ammattibarometrin mukaan pääkaupunkiseudulla on kasvavaa rekrytointitarvetta ja pulaa hakijoista seuraavissa ammateissa: rakennusinsinöörit, konetekniikan erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinöörit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, rakennusalan työnjohtajat sekä kotipalvelutoiminnan kodinhoitajat. Lisäksi pidempiaikaista työvoimapulaa podetaan useissa ammateissa; päteviä hakijoita puuttuu terveydenhuollon erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista, lastentarhanopettajista, kääntäjistä, rakennusalalta, siivousalalta, myyntiedustajista, ravintola-alalta ja kuljetusalalta sekä sanomalehden jakajista.

Lähes joka neljäs Helsingin työtön kuuluu erityisasiantuntijoihin

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2018 maaliskuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 9,6 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien määrä vähenee edelleen samaan vauhtia kuin vuoden 2017 loppupuolella.  Vuoden 2018 maaliskuussa Helsingissä oli 32 669 työtöntä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä aleni 13 prosentilla ja Vantaalla pudotus oli 15 prosenttia vuoden takaisesta.  Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, Helsingin seudulla 8,7 prosenttia ja koko maassa 10,0 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä reilu 2 500 ja 25–29-vuotiaita työttömiä lähes 3 600.  Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä aleni 16 prosentilla vuoden takaisesta, samoin 25–49-vuotiaiden työttö-mien määrä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 12 prosentilla vuoden takaisesta. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä aleni Helsingissä 17 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista Helsingin työttömistä on hieman pienentynyt, nyt se oli 18 prosenttia.

Helsingin työttömien koulutustausta on lavea. Lähes neljäsosalla Helsingin työttömistä on korkeintaan perusasteen tutkinto, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 38 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 30 prosenttia kaikista työttömistä. Koulutusaste jää kahdeksalla prosentilla työttömistä tuntemattomaksi, tällöin kyseessä ovat maahanmuuttajat. 

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrät alenivat kaikilla koulutustasoilla. Suhteellisesti eniten supistuivat tutkijakoulutuksen (24 %) ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden (22 %) työttömien määrät. Määrällisesti eniten laski keskiasteen suorittaneiden työttömien määrä, 2 130 henkilöllä.  Perusasteen tutkinnon suorittaneiden määrä pieneni kahdeksalla prosentilla ja koulutustaustaltaan tuntemattomien määrä 12 prosentilla.

Helsinkiläisten työttömien ammattitausta on monipuolinen. Neljännes kaikista helsinkiläistyöttömistä sijoittuu erityisasiantuntijoiden ja johtajien ammatteihin. Asiantuntijoiden osuus helsinkiläisistä työttömistä on kymmenesosa.  Ammattiryhmittäin työttömien määrät pienenivät vuoden 2018 maaliskuussa eniten erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ammateissa (-18 %). Palvelu- ja myyntityöntekijöitä on työttömistä 15 prosenttia ja rakennusalan ammattilaisia joka kymmenes. Viidesosa työttömistä kuuluu ammatteihin luokittelemattomien ryhmään, jossa ovat mukana ilman koulusta, ammattia ja työkokemusta olevat nuoret.

 

 


Hyvin pitkään työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen


Pitkäaikaistyöttömien, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden, määrät alenivat kaikilla ikäryhmillä. Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2018 maaliskuussa Helsingissä 11 700, mikä oli 4 700 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 29 prosentilla.

Työnvälitysrekisterin tietoja on ajantasaistettu työttömien määräaikaishaastatteluiden myötä, ja sieltä on poistettu henkilöitä, jotka eivät enää ole olleet työttöminä työnhakijoina. Osa pitkäaikaistyöttömien määrän rivakasta vähenemisestä johtuu rekisterin päivityksestä. Vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä laskee nyt vauhdilla, on heidän osuutensa kaikista työttömistä edelleen korkea, maaliskuussa se oli 36 prosenttia. 

Työttömyyden keston mukaan tarkasteluna 2–3 vuotta työttömänä olleiden määrä pieneni 38 prosen-tilla, 3–4 vuotta työttömänä olleiden määrä aleni reilulla neljänneksellä ja 4–5 vuotta työttömänä ollei-den määrä pieneni 10 prosentilla.  Yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi 14 prosenttia vuoden takaisesta ja lukumääräisesti heitä oli 1 370.